Dobrý den, vítáme Vás na našich stránkách!

Český antikvariát je internetový a zásilkový obchod.

Svatý Valentýn, svátek zamilovaných

Svatý Valentýn, svátek zamilovaných

Svatý Valentin byl římský kněz, biskup, který okolo roku 269 zemřel mučednickou smrtí. Není přesně známo, kdy byl svatořečen, stalo se tak v raném středověku, protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích 14. století, včetně českých. Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských a dalších zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. V poslední době se tento svátek těší velké oblibě po celé Evropě.

Ochránce zamilovaných, nebo léčitel?

Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti, existují totiž dvě legendy a nejspíše se v nich prolínají životy dvou stejnojmenných světců. 

  • Podle jedné legendy byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval rétor Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou domácností, svými 3 žáky, urozenými to Athéňany, a synem městského prefekta nechal od Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz byl uvržen do žaláře. Na to byl jedné noci sťat. Tři jeho bývalí žáci, Prokulus, Efébus a Apollónius, přenesli jeho tělo na pohřebiště při Via Flaminia nedaleko Terni; odtud byly ostatky přemístěny a s tumbou vyzdviženy na oltář pozdějšího kostela sv. Valentina v Terni.
  • Další legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Lupercalia podle této teorie splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

V 18. století si dva angličtí autoři, Alban Butler a Francis Douce, během výzkumu legend o křesťanských světcích povšimli, že pro zjištění identity Svatého Valentýna není dostatek důkazů. Navrhli, že Den svatého Valentýna je pravděpodobně odvozen od pohanského svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Současní akademici věnující se tomuto tématu ale s tímto vysvětlením nesouhlasí. Proti jsou například profesor Jack B. Oruch z Kansanské univerzity, Henry Ansgar Kelly z Kalifornské univerzity v Los Angeles, nebo docent Michael Matthew Kayler působící na české Masarykově univerzitě. Mnoho současných legend o Svatém Valentýnovi vznikly ve 14. století v Anglii, když Geoffrey Chaucer a kruh jeho blízkých poprvé začali asociovat 14. únor s romantickou láskou.

K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký kostel sv. Valentina ve Valentinské ulici na Starém Městě pražském, postavený pravděpodobně koncem 12. století, odsvěcený roku 1792 a zbořený při asanaci staré zástavby Prahy v závěru 19. století. Ve Svatovítské pokladnici na Pražském hradě byl ostatek sv. Valentina vložen do gotického relikviáře, stejně tak je relikvie sv. Valentina zaznamenána v soupisu ostatků na hradě Karlštejně.

Valentýnské zvyky

K Valentýnu se váže celá řada zvyků a tradic a rozhodně nejde o žádné „výmysly“ moderní doby. 

Tak například populární darování květin se odvozuje přímo ze života biskupa Valentýna. Podle legendy totiž obdarovával mladé páry pestrými kyticemi z biskupské zahrady.

Z britských ostrovů pochází starobylý zvyk zasílat na svátek sv. Valentýna milované osobě milostné anonymní dopisy a přáníčka. Například na začátku 19. století pošta v Anglii doručila 60 tisíc valentýnských pohlednic. Francouzští a angličtí králové si dokonce najímali básníky, kteří jim u této příležitosti psali milostné básně.

Dalším zvykem je uzamykání zámečků lásky, jež původně s Valentýnem prakticky nesouvisí. Není bez zajímavosti, že právě období Valentýna každoročně zvedá poptávku po visacích zámcích, na což reagují také výrobci, kteří nabízí visací zámečky s valentýnskými motivy.

Oslavy Svatého Valentýna v současnosti

Oslavy svátku sv. Valentýna v českých zemích jsou relativně nová záležitost. I když z různých anket vychází, že Češi za svátek zamilovaných považují především 1. květen, přesto stojí u květinářství řada mužů jež svým drahým polovičkám chtějí koupit nějakou krásnou květinu. Z průzkumů také vychází, že čím dál oblíbenější jsou také valentýnské večeře. Shrnuto a podtrženo, večeře a květiny dnes patří spolu se sladkostmi k nejpopulárnějším valentýnským dárkům.

Závěrem bychom vám popřáli, aby vaše láska vydržela celý život a možná by nebylo od věci se inspirovat výše zmíněnými králi, tedy obrazně :-) a své lásce darovat nějakou milostnou báseň, respektive zakoupit v našem antikvariátu sbírku básní např. od našeho předního básníka a romantika Karla Hynka Máchy.